Zarządzanie jakością

Polityka jakości

Realizacja indywidualnych wyspecyfikowanych wymagań i oczekiwań Klientów w zgodności z obowiązującymi standardami i normami stanowi priorytet działania firmy ZM Invest S.A 

W tym zakresie zamierzamy być na rynku dominującym i rozpoznawalnym dostawcą oraz usługodawcą w branży materiałów ogniotrwałych, celem utrzymania dotychczasowych klientów i pozyskania nowych.

Cele strategiczne firmy

»  zwiększenie udziału na rynku dostawców materiałów ogniotrwałych i wykonawców usług  montażowych,

»  zapewnienie doboru wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych dla urządzeń cieplnych,

»  zwiększenie wartości sprzedaży przy stałym obniżaniu ponoszonych kosztów,

»  wypracowanie pozytywnego wizerunku rzetelnego wykonawcy usług ze względu na terminowość oraz bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań  technologicznych,

»  zapewnienie satysfakcji klientów z jakości oferowanych wyrobów / usług,

» ciągłe doskonalenie procesów wg  normy ISO 9001.

Realizacja celów i zamierzeń

Cele i zamierzenia będą realizowane  przez:

»  stałe podnoszenie poziomu jakości obsługi wykonawczej i powykonawczej oraz poprzez kreowanie     partnerskich relacji biznesowych z odbiorcami wyrobów i usług,

»  terminowe realizowanie dostaw wyrobów /usług o wymaganych parametrach jakościowych i użytkowych,

»  dążenie do wypracowania dodatniego wyniku ekonomicznego / przychód – koszt /,

»  kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów naszych klientów i wskazywanie optymalnych propozycji rozwiązań  w zakresie zabudowy i eksploatacji urządzeń cieplnych,

»  monitorowanie i ocenę skuteczności, efektywności procesów w ramach przyjętych wskaźników,

»  ciągłe dążenie do zapewnienia konkurencyjności i rozpoznawalności oferowanych wyrobów / usług na  rynku europejskim,

»  ocenę satysfakcji naszych klientów,

» zaangażowanie pracowników naszej organizacji w realizację świadczenia usług bazując na ich kompetencji, doświadczeniu i chęci doskonalenia procesów,

»  systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Zobowiązania Firmy

Zobowiązujemy się, że pozycję firmy będziemy budować w oparciu o uniwersalne wartości tj.: zaangażowanie, otwartość, partnerstwo, odpowiedzialność i poszanowanie dla ludzi i ich pracy celem  uzyskania  przez naszych klientów zaufania i satysfakcji ze współpracy.

Podsumowanie

Określone zadania stanowią dla naszych pracowników i współpracowników swoiste wyzwanie  i zobowiązanie   do  wywiązania się z założonych zamierzeń.

Polityka systemu zarządzania jakością jest zakomunikowana, znana i oceniana w ramach przeglądu zarządzania.

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

                                                                                                                 mgr inż. Leon Marciniec

 

Ropczyce dnia 25.05.2015, Wydanie II